Заповед ТБО за 2020 г.
PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

№ РД-07-1130

гр. Ямбол, 29.10.2019г.

Във връзка със задължението на общината да организира извършването на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, на основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

О П Р Е Д Е Л Я М:

I.Граници на районите, в които община Тунджа организира събиране и извозване на битови отпадъци през 2020г.:

Самостоятелен район е територията на всяко населено място определена от строителните му граници, а именно - населените места Безмер, Веселиново, Дражево, Завой, Кабиле, Козарево, Кукорево, Могила, Ст.река, Търнава, Х.Димитрово, Чарган, Калчево, Победа, Челник, Златари, Гълъбинци, Бояджик, Болярско, Роза, Ботево, Межда, Мед.кладенец, Савино, Скалица, Овчи кладенец, Миладиновци, Коневец, Маломир, Дряново, Драма, Робово, Сламино, Каравелово, Тенево, Симеоново, Асеново, Ханово, Окоп, Видинци, Ген.Инзово, Г.Манастир, Ген.Тошево, Крумово.

II.Видът на предлаганите услуги и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци на територията на община Тунджа за 2020г., включва:

1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци, както следва:

1.1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до инсталация за предварително третиране и предаване за депониране на Регионално депо за управление на отпадъците - регион Ямбол, с.Х.Димитрово – извършва се ежемесечно двукратно за следните населени места: с.Коневец, с.Дряново, с.Драма, с.Робово, с.Сламино, с.Асеново, с.Видинци, с.Златари, с.Межда, с.Савино, с.Меден кладенец, с.Миладиновци, с.Търнава.

1.2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до инсталация за предварително третиране и предаване за депониране на Регионално депо за управление на отпадъците - регион Ямбол, с.Х.Димитрово – извършва се ежемесечно трикратно за следните населени места: с. Маломир, с. Каравелово, с.Ханово, с.Окоп, с.Генерал Инзово, с.Голям манастир, с.Г. Тошево, с.Крумово, с.Бояджик, с.Болярско, с.Гълъбинци, с.Роза, с.Ботево, с.Безмер, с.Скалица, с.Дражево, с.Кабиле, с.Х.Димитрово, с.Веселиново, с.Завой, с.Кукорево, с.Калчево, с.Могила, с.Стара река, с.Козарево, с.Победа, с.Челник.

1.3.Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до инсталация за предварително третиране и предаване за депониране на Регионално депо за управление на отпадъците - регион Ямбол, с.Х.Димитрово – извършва се ежемесечно четирикратно за населено място с.Тенево;

1.4. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до инсталация за предварително третиране и предаване за депониране на Регионално депо за управление на отпадъците - регион Ямбол, с.Х.Димитрово – извършва се периодично през годината с различна кратност / двукратно и трикратно/, както следва:

- за населено място с.Симеоново - трикратно през месеците юни, юли и август. За останалите месеци от годината двукратно;

- за населено място с.Овчи кладенец – двукратно през месеците декември, януари и февруари. За останалите месеци от годината трикратно;

- за населено място с.Чарган – двукратно през месеците януари, февруари, и март. За останалите месеци от годината трикратно;

2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за всички райони на територията община Тунджа.

3. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за всички райони на територията на община Тунджа.

4. Услугите по т.1. не се извършват извън строителните граници на населените места и съответно не се дължи такса от собствениците на недвижими имоти.

5. За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и транспортиране на битови отпадъци, се събира такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете, кметските наместници и населението на общината, чрез обявяване на публични места до 31.10.2019г.

ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА": / П /

/ Е. ВАСИЛЕВА /

/ Съгласно Решение № 894/25.09.2019г. на ОбС Тунджа/

За изтегляне: Заповед ТБО 2020

 
Банер